20.9.2016
ENVI_PA(2016)587715
PROJEKT OPINII
Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
dla Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy
(COM(2016)0248 - C8-0181/2016 - 2016/0130(COD))
Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Joëlle Mélin

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 627kWORD 82k
Informacja prawna