20.9.2016
ENVI_PA(2016)587715
NÁVRH STANOVISKA
Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
pre Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2004/37/ES o ochrane pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom karcinogénov alebo mutagénov pri práci
(COM(2016)0248 - C8-0181/2016 - 2016/0130(COD))
Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Joëlle Mélin

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 666kWORD 82k
Právne oznámenie