20.9.2016
ENVI_PA(2016)587715
FÖRSLAG TILL YTTRANDE
från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
till utskottet för sysselsättning och sociala frågor
över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2004/37/EG om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet
(COM(2016)0248 - C8-0181/2016 - 2016/0130(COD))
Föredragande av yttrande: Joëlle Mélin

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 424kWORD 81k
Rättsligt meddelande