15.11.2016
ENVI_PA(2016)592296
NUOMONĖS PROJEKTAS
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto
pateiktas Biudžeto kontrolės komitetui
dėl Europos vaistų agentūros 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo
(2016/2169(DEC))
Nuomonės referentas: Giovanni La Via

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 306kWORD 62k
Teisinis pranešimas