15.11.2016
ENVI_PA(2016)592296
ATZINUMA PROJEKTS
Sniegusi Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
Budžeta kontroles komitejai
par Eiropas Zāļu aģentūras 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
(2016/2169(DEC))
Atzinuma sagatavotājs: Giovanni La Via

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 306kWORD 62k
Juridisks paziņojums