14.11.2016
ENVI_PA(2016)592297
ATZINUMA PROJEKTS
Sniegusi Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
Budžeta kontroles komitejai
par Eiropas Savienības 2015. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, III iedaļa — Komisija un izpildaģentūras
(2016/2151(DEC))
Atzinuma sagatavotājs: Giovanni La Via

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 384kWORD 57k
Juridisks paziņojums