18.9.2018
ENVI_PA(2018)627836
ATZINUMA PROJEKTS
Sniegusi Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
Nodarbinātības un sociālo lietu komitejai
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Sociālo fondu Plus (ESF+)
(COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD))
Atzinuma sagatavotājs: Cristian-Silviu Buşoi

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 194kWORD 149k
Juridisks paziņojums