18.9.2018
ENVI_PA(2018)627836
NÁVRH STANOVISKA
Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
pre Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom sociálnom fonde plus (ESF+)
(COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD))
Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko (*): Cristian-Silviu Buşoi

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 202kWORD 152k
Právne oznámenie