6.11.2018
ENVI_PA(2018)630373
NUOMONĖS PROJEKTAS
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto
pateiktas Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetui
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas, (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų, (ES) Nr. 251/2014 dėl aromatizuotų vyno produktų apibrėžties, aprašymo, pateikimo, ženklinimo ir geografinių nuorodų apsaugos, (ES) Nr. 228/2013, kuriuo nustatomos specialios žemės ūkio priemonės atokiausiems Sąjungos regionams, ir (ES) Nr. 229/2013, kuriuo nustatomos specialios žemės ūkio priemonės mažosioms Egėjo jūros saloms
(COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD))
Nuomonės referentas: Herbert Dorfmann

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 156kWORD 145k
Teisinis pranešimas