15.11.2018
ENVI_PA(2018)630523
ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ
на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
на вниманието на комисията по земеделие и развитие на селските райони
относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на правила за подпомагане за стратегическите планове, които трябва да бъдат изготвени от държавите членки по линия на Общата селскостопанска политика (стратегическите планове по ОСП) и финансирани от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета
(COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD))
Докладчик по становище (*): Джовани Ла Вия

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 244kWORD 161k
Правна информация