15.11.2018
ENVI_PA(2018)630523
NUOMONĖS PROJEKTAS
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto
pateiktas Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetui
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos valstybių narių pagal bendrą žemės ūkio politiką rengtinų strateginių planų (BŽŪP strateginių planų), finansuotinų iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), rėmimo taisyklės ir panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 1305/2013 ir (ES) Nr. 1307/2013
(COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD))
Nuomonės referentas: Giovanni La Via

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 240kWORD 131k
Teisinis pranešimas