15.11.2018
ENVI_PA(2018)630523
NÁVRH STANOVISKA
Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
pre Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú pravidlá týkajúce sa strategických plánov, ktoré majú zostaviť členské štáty v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (strategické plány SPP) a ktoré sú financované z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), a ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013
(COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD))
Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko (*): Giovanni La Via

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 248kWORD 158k
Právne oznámenie