18.5.2017
ENVI_PR(2017)604618
IETEIKUMA PROJEKTS
par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu vienošanos grozīt Monreālas protokolu par ozona slāni noārdošām vielām, kas pieņemta Kigali
(07725/2017 - C8-0157/2017 - 2017/0016(NLE))
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
Referente: Kateřina Konečná

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 617kWORD 50k
Juridisks paziņojums