8.5.2018
ENVI_PR(2018)618104
ZIŅOJUMA PROJEKTS
par augu aizsardzības līdzekļu regulas (EK) Nr. 1107/2009 īstenošanu
(2017/2128(INI))
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
Referents: Pavel Poc

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 956kWORD 61k
Juridisks paziņojums