13.6.2018
ENVI_PR(2018)623611
ПРОЕКТ НА ДОКЛАД
относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 110/2008 по отношение на номиналните количества за пускане на пазара в Съюза на еднократно дестилирано шочу, произведено с вертикален дестилационен съд и бутилирано в Япония
(COM(2018)0199 - C8-0156/2018 - 2018/0097(COD))
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
Докладчик: Адина-Йоана Вълян

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 648kWORD 52k
Правна информация