13.6.2018
ENVI_PR(2018)623611
ZIŅOJUMA PROJEKTS
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Regulu (EK) Nr. 110/2008 groza attiecībā uz nominālajiem daudzumiem, lai Savienības tirgū laistu vienreizējas destilācijas ceļā ar “pot still” veida destilatoru Japānā ražotu un pudelēs pildītu šoču
(COM(2018)0199 - C8-0156/2018 - 2018/0097(COD))
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
Referente: Adina-Ioana Vălean

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 637kWORD 51k
Juridisks paziņojums