17.9.2018
ENVI_PR(2018)627845
ZIŅOJUMA PROJEKTS
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido vides un klimata pasākumu programmu (LIFE) un atceļ Regulu (ES) Nr. 1293/2013
(COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD))
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
Referents: Gerben-Jan Gerbrandy

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 322kWORD 127k
Juridisks paziņojums