17.9.2018
ENVI_PR(2018)627845
FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE
om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett program för miljö och klimatpolitik (Life) samt om upphävande av förordning (EU) nr 1293/2013
(COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD))
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
Föredragande: Gerben-Jan Gerbrandy

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 328kWORD 132k
Rättsligt meddelande