4.4.2018
FEMM_AD(2018)619422
POZICIJA PAKEITIMŲ FORMA
Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto
pateikta Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetui
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 1313/2013/ES dėl Sąjungos civilinės saugos mechanizmo
(COM)2017/0772 - C8-0409/2017 - 2017/0309(COD))
Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto vardu: Angelika Mlinar

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 618kWORD 149k
Teisinis pranešimas