4.4.2018
FEMM_AD(2018)619422
NOSTĀJA GROZĪJUMU VEIDĀ
Sniegusi Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejai
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko groza Lēmumu Nr. 1313/2013/ES par Savienības civilās aizsardzības mehānismu
(COM(2017)0772 - C8-0409/2017 - 2017/0309(COD))
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas vārdā: Angelika Mlinar

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 621kWORD 149k
Juridisks paziņojums