4.4.2018
FEMM_AD(2018)619422
POZÍCIA VO FORME POZMEŇUJÚCICH NÁVRHOV
Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť
pre Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
k návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ o mechanizme Únie v oblasti civilnej ochrany
(COM)2017/0772 - C8-0409/2017 - 2017/0309(COD))
Za Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť: Angelika Mlinar

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 640kWORD 149k
Právne oznámenie