Grįžti į portalą Europarl

Choisissez la langue de votre document :

5.12.2018
FEMM_AM(2018)631812
PAKEITIMAI
18-118
Nuomonės projektas
Marijana Petir
(PE630.397v01-00)
Valstybių narių pagal bendrą žemės ūkio politiką rengtinų strateginių planų (BŽŪP strateginių planų), finansuotinų iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), rėmimo taisyklių nustatymas ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentų (ES) Nr. 1305/2013 ir (ES) Nr. 1307/2013 panaikinimas
Pasiūlymas dėl reglamento
(COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD))

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 306kWORD 152k
Teisinis pranešimas