13.11.2018
FEMM_PA(2018)630397
ARVAMUSE PROJEKT
Esitaja: naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon
Saaja: põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse eeskirjad, kuidas toetada liikmesriikide koostatavaid Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondist (EAGF) ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) rahastatavaid ühise põllumajanduspoliitika strateegiakavu (ÜPP strateegiakavad), ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrused (EL) nr 1305/2013 ja (EL) nr 1307/2013
(COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD))
Arvamuse koostaja: Marijana Petir

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 171kWORD 147k
Õigusalane teave