6.3.2015
FEMM_PR(2015)549388
NÁVRH SPRÁVY
o uplatňovaní smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/54/ES z 5. júla 2006 o vykonávaní zásady rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach zamestnanosti a povolania
(2014/2160(INI))
Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť
Spravodajkyňa: Anna Záborská

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 180kWORD 113k
Právne oznámenie