Tiedustelut
PDF 191kWORD 19k
21. heinäkuuta 2017
G-000009/2017

Kirjallisesti vastattava ensisijainen tiedustelu G-000009/2017

komissiolle

työjärjestyksen 130 b artikla

Nicola Caputo, Fernando Ruas, Ivan Jakovčić, Eric Andrieu, Clara Eugenia Aguilera García, Ana Gomes, Renata Briano, Simona Bonafè, Ricardo Serrão Santos, Gilles Pargneaux, Pina Picierno, Ivica Tolić, Aldo Patriciello, Biljana Borzan, Claudia Țapardel, Dubravka Šuica, Brando Benifei, Doru-Claudian Frunzulică, Alberto Cirio, Liliana Rodrigues, Barbara Spinelli, Andrea Cozzolino, Michela Giuffrida, Tonino Picula, Damiano Zoffoli, Daniele Viotti, Isabella De Monte, Martin Häusling, Monica Macovei, Takis Hadjigeorgiou, Željana Zovko, Merja Kyllönen, Igor Šoltes, Luigi Morgano, Silvia Costa, Elena Gentile, Alessandra Mussolini, Momchil Nekov, Salvatore Domenico Pogliese, Peter Kouroumbashev, Stefano Maullu, Marijana Petir, Franz Obermayr, Tibor Szanyi, Miltiadis Kyrkos, Stelios Kouloglou, Viorica Dăncilă, Eleonora Forenza, Curzio Maltese, Piernicola Pedicini, Manolis Kefalogiannis, Barbara Kappel, Enrique Guerrero Salom


  Aihe:              Tulipalot Euroopan unionissa tänä kesänä

Alkukesästä 2017 EU:ssa oli useita tuhoisia tulipaloja esimerkiksi Italiassa, Portugalissa, Kroatiassa, Ranskassa, Espanjassa ja Kreikassa, ja ne aiheuttivat kuolonuhreja ja suuria aineellisia vahinkoja.

Jäsenvaltioiden ja etenkin koheesiorahaston edunsaajien on usein vaikeaa käsitellä näin suuria tulipaloja yksin, minkä vuoksi ne tarvitsevat yhteisön yhteisvastuuta ja apua.

Kuten tilintarkastustuomioistuimen 24. helmikuuta 2015 esittämässä kertomuksessa[1] todettiin, EU:n rahoitusta metsäpalojen estämiseksi ja luonnonkatastrofien vahingoittamien metsien ennallistamiseksi ei myöskään hallinnoida riittävän hyvin.

Ei ole olemassa erityistä unionin lainsäädäntöä tulipalojen ja kuivuuden käsittelemiseksi.

Aikooko komissio siksi

              ottaa käyttöön Euroopan unionin solidaarisuusrahaston (EUSR) ja käyttää sitä joustavasti tulipalojen aiheuttamien vakavien vahinkojen käsittelemiseksi?

              ottaa käyttöön unionin tason interventiomekanismeja luomalla asianmukaiset lainsäädäntöön ja talousarvioon liittyvät välineet etenkin metsien suojelusta vastaavan yhteisön elimen avulla?

              esittää erityisiä direktiiviehdotuksia tulipalojen ja kuivuuden torjumiseksi EU:ssa esimerkiksi palonkatkaisulinjojen rakentamiseen ja ylläpitämiseen tarkoitetuilla maataloustuilla, jotta asiaa koskevaa jäsenvaltioiden politiikkaa voidaan koordinoida entistä paremmin ja jotta käytettävissä olevia yhteisön välineitä voidaan käyttää mahdollisimman hyvin?

[1]               Erityiskertomus N:o 24/2014 ”Onko metsäpalojen ja luonnonkatastrofien metsissä aiheuttamien vahinkojen ennaltaehkäisyä ja vahinkojen jälkeistä ennallistamista koskevaa EU:n tukea hallinnoitu hyvin?”

Kysymyksen alkukieli: EN
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö