Запитвания
PDF 198kWORD 17k
21 март 2018 г.
G-000003/2018

Запитване с искане за писмен отговор, последвано от разисквания G-000003/2018

до Комисията (зам.-председател / върховeн представител)

Член 130б от Правилника за дейността

Marietje Schaake, Eva Kaili, Hilde Vautmans, Rory Palmer, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Igor Šoltes, Izaskun Bilbao Barandica, Liliana Rodrigues, Monika Beňová, Dominique Martin, Jordi Solé, Merja Kyllönen, Michaela Šojdrová, Anneli Jäätteenmäki, Patricia Lalonde, Marian Harkin, Maria Gabriela Zoană, António Marinho e Pinto, Catherine Bearder, Fredrick Federley, Renate Weber, Nathalie Griesbeck, Nadja Hirsch, John Howarth, Luke Ming Flanagan, Brando Benifei, Frédérique Ries, Takis Hadjigeorgiou, Wajid Khan, Morten Helveg Petersen, Liisa Jaakonsaari, Tanja Fajon, Ana Gomes, Soraya Post, Jan Zahradil, Svetoslav Hristov Malinov, José Inácio Faria, Monica Macovei


  Относно:              VP/HR - Отговор на ЕС на неприемливо сексуално поведение в организациите за оказване на помощ

Напоследък станаха извести различни случаи на сексуално насилие и неприемливо сексуално поведение в международни хуманитарни организации. Те включват сексуална експлоатация на сирийски бежанци от лица, които доставят помощ от името на ООН и други добре известни международни организации.

Няколко държави, сред които Нидерландия и Обединеното кралство, че ще започнат разследвания относно финансирането, което предоставят на тези и други международни организации, както и че възнамеряват да предприемат мерки за предотвратяване на подобни ситуации в бъдеще. Чрез своите инструменти за външно финансиране и Европейския фонд за развитие ЕС предоставя милиарди евро в помощ на трети държави, посредством международни организации, наред с други канали.

1.              ще поиска ли ЗП/ВП задълбочено разследване, за да се установи дали средства на ЕС са финансирали, пряко или непряко, чрез организациите, в които има установени случаи на сексуално насилие?

2.              какъв е отговорът от страна на ЗП/ВП на случаите на наскоро установените случаи на насилие? с цел борба и предотвратяване на неприемливо сексуално поведение в рамките на международните организации за помощ, има ли място за насоки в рамките на инструментите на ЕС за външно финансиране, които да направят предоставянето на средства строго обвързано със зачитането на съответните принципи, осъществяването на надзор, спазване на насоките, отчетност и редовни доклади от бенефициентите по този въпрос?

3.              възнамерява ли ВП/ЗП да работи съвместно с държави членки като Нидерландия за създаване на звена за контакт в трети държави, включително в кризисни зони, за жертвите на насилие?

Език, на който е внесен въпросът: EN
Последно осъвременяване: 23 юли 2018 г.Правна информация