Forespørgsler
PDF 195kWORD 17k
21. marts 2018
G-000003/2018

Større forespørgsel til skriftlig besvarelse med forhandling G-000003/2018

til Kommissionen (Næstformand / Højtstående repræsentant)

jf. forretningsordenens artikel 130b

Marietje Schaake, Eva Kaili, Hilde Vautmans, Rory Palmer, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Igor Šoltes, Izaskun Bilbao Barandica, Liliana Rodrigues, Monika Beňová, Dominique Martin, Jordi Solé, Merja Kyllönen, Michaela Šojdrová, Anneli Jäätteenmäki, Patricia Lalonde, Marian Harkin, Maria Gabriela Zoană, António Marinho e Pinto, Catherine Bearder, Fredrick Federley, Renate Weber, Nathalie Griesbeck, Nadja Hirsch, John Howarth, Luke Ming Flanagan, Brando Benifei, Frédérique Ries, Takis Hadjigeorgiou, Wajid Khan, Morten Helveg Petersen, Liisa Jaakonsaari, Tanja Fajon, Ana Gomes, Soraya Post, Jan Zahradil, Svetoslav Hristov Malinov, José Inácio Faria, Monica Macovei


  Om:              VP/HR - EU's reaktion på seksuelle overgreb begået inden for hjælpeorganisationer

Flere tilfælde af seksuelt misbrug og ureglementeret adfærd inden for internationale hjælpeorganisationer er for nylig kommet frem i lyset. Disse tilfælde omfatter seksuel udnyttelse af syriske flygtninge begået af personer, der leverer nødhjælp på vegne af FN og velkendte internationale organisationer.

Flere lande, herunder Nederlandene og Det Forenede Kongerige, har bebudet, at de vil iværksætte undersøgelser af deres finansiering af disse og andre internationale organisationer, og at de agter at træffe foranstaltninger for at forebygge lignende situationer i fremtiden. EU yder – gennem sine eksterne finansieringsinstrumenter og Den Europæiske Udviklingsfond – milliarder af euro i bistand til tredjelande, blandt andet via internationale organisationer.

1.              Vil næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (NF/HR) foranstalte en grundig undersøgelse for at fastslå, om EU's midler, enten direkte eller indirekte, har finansieret de organisationer, hvor det er konstateret, at seksuelt misbrug har fundet sted?

2.              Hvad er NF/HR's reaktion på de tilfælde af misbrug, der for nylig er kommet frem i lyset? Er det med henblik på at bekæmpe og forebygge ureglementeret seksuel adfærd i internationale hjælpeorganisationer muligt at indføre retningslinjer inden for rammerne af EU's eksterne finansieringsinstrumenter, som ville gøre finansieringen strengt betinget af støttemodtagernes respekt for principper, tilsynskrav, retningslinjer, ansvarlighed og regelmæssig rapportering i forbindelse med dette spørgsmål?

3.              Vil NF/HR overveje at samarbejde med medlemsstater såsom Nederlandene for at oprette kontaktpunkter i tredjelande, herunder i kriseområder, til ofre for misbrug?

Forespørgslens originalsprog: EN
Seneste opdatering: 23. juli 2018Juridisk meddelelse