Interpelācijas
PDF 191kWORD 17k
2018. gada 21. marts
G-000003/2018

Plaša interpelācija, uz kuru jāatbild rakstiski un kurai seko debates G-000003/2018

Komisijai (priekšsēdētāja vietniecei / augstajai pārstāvei)

Reglamenta 130.b pants

Marietje Schaake, Eva Kaili, Hilde Vautmans, Rory Palmer, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Igor Šoltes, Izaskun Bilbao Barandica, Liliana Rodrigues, Monika Beňová, Dominique Martin, Jordi Solé, Merja Kyllönen, Michaela Šojdrová, Anneli Jäätteenmäki, Patricia Lalonde, Marian Harkin, Maria Gabriela Zoană, António Marinho e Pinto, Catherine Bearder, Fredrick Federley, Renate Weber, Nathalie Griesbeck, Nadja Hirsch, John Howarth, Luke Ming Flanagan, Brando Benifei, Frédérique Ries, Takis Hadjigeorgiou, Wajid Khan, Morten Helveg Petersen, Liisa Jaakonsaari, Tanja Fajon, Ana Gomes, Soraya Post, Jan Zahradil, Svetoslav Hristov Malinov, José Inácio Faria, Monica Macovei


  Temats:              VP/HR - ES reakcija uz seksuāla rakstura pārkāpumiem palīdzības organizācijās

Pēdējā laikā ir atklājušies vairāki seksuālas vardarbības gadījumi un seksuāla rakstura pārkāpumi starptautiskajās palīdzības organizācijās. Cita starpā jāmin Sīrijas bēgļu seksuāla izmantošana, ar ko nodarbojušās personas, kuras sniedz palīdzību ANO un plaši pazīstamu starptautisku organizāciju vārdā.

Vairākas valstis, to vidū Nīderlande un Apvienotā Karaliste, ir paziņojušas par izmeklēšanas sākšanu attiecībā uz finansējumu, ko tās sniedz šīm un citām starptautiskām organizācijām, un par nodomu īstenot pasākumus, lai nepieļautu līdzīgas situācijas nākotnē. ES ar saviem ārējiem finanšu instrumentiem un Eiropas Attīstības fondu sniedz miljardiem euro vērtu palīdzību trešām valstīm, cita starpā par kanāliem izmantojot starptautiskās organizācijas.

1.              Vai PV/AP liks sākt rūpīgu izmeklēšanu, lai noteiktu, vai ar ES līdzekļiem ir tieši vai netieši finansētas organizācijas, kurās konstatēti seksuālas vardarbības gadījumi?

2.              Kāda ir PV/AP atbilde attiecībā uz vardarbības gadījumiem, par kuriem nesen ir kļuvis zināms? Lai apkarotu un nepieļautu seksuāla rakstura pārkāpumus starptautiskajās palīdzības organizācijās, vai būtu iespējams pieņemt ES ārējo finanšu instrumentu vadlīnijas, tajās paredzot, ka finansēšana ir stingri atkarīga no principu ievērošanas, uzraudzības, sekošanas vadlīnijām, pārskatatbildības un līdzekļu saņēmēju regulāras ziņošanas par šo jautājumu?

3.              Vai PV/AP apsver iespēju sadarboties ar dalībvalstīm, piemēram, Nīderlandi, lai izveidotu vardarbības upuriem paredzētus kontaktpunktus trešās valstīs, arī krīzes zonās?

Jautājuma oriģinālvaloda: EN
Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 23. jūlijsJuridisks paziņojums