Επερωτήσεις
PDF 52kWORD 19k
31 Ιανουαρίου 2019
G-000001/2019

Μείζονος σημασίας επερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης ακολουθούμενης από συζήτηση G-000001/2019

προς την Επιτροπή

Άρθρο 130b του Κανονισμού

Daniel Buda, Theodor Dumitru Stolojan, Marian-Jean Marinescu, Adina-Ioana Vălean, Cristian-Silviu Buşoi, Mihai Ţurcanu, Csaba Sógor, Siegfried Mureşan, Emil Radev, Milan Zver, Romana Tomc, Ivana Maletić, Michaela Šojdrová, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Danuta Jazłowiecka, Krzysztof Hetman, Franc Bogovič, Anna Záborská, Željana Zovko, Marek Plura, Dariusz Rosati, Tamás Deutsch, Kinga Gál, Norbert Erdős, László Tőkés, Andrea Bocskor, András Gyürk, György Schöpflin, Andor Deli, Pál Csáky, Vladimir Urutchev, Michał Boni, Lívia Járóka, Andrey Kovatchev, Asim Ademov, Stanislav Polčák, Eva Maydell, Ivica Tolić, Alojz Peterle


  Θέμα: Παραβιάσεις των δικαιωμάτων των παιδιών των οποίων οι γονείς εργάζονται στην Αυστρία

Πέρυσι, το Αυστριακό Κοινοβούλιο εξέδωσε κανονιστική πράξη σύμφωνα με την οποία τα επιδόματα τέκνου για τους αλλοδαπούς εργαζομένους των οποίων τα τέκνα δεν διαμένουν μαζί τους στην Αυστρία πρέπει να προσαρμοστούν σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας προέλευσής τους. Το μέτρο αυτό θα οδηγούσε σε σημαντική μείωση, από την 1η Ιανουαρίου 2019, στα επιδόματα που καταβάλλονται για τέκνα που διαμένουν στην ανατολική Ευρώπη. Οι ευρωπαίοι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν ίσα δικαιώματα και η Επιτροπή δεν πρέπει ανέχεται πλέον διακρίσεις οι οποίες πλήττουν την ιδέα της ενότητας και της αλληλεγγύης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και οι οποίες θα μπορούσαν να ενισχύσουν την πεποίθηση πως υπάρχουν πολίτες πρώτης και δεύτερης κατηγορίας στο εσωτερικό της Ένωσης.

Ποια είναι η γνώμη της Επιτροπής όσον αφορά τη συμβατότητα της νέας αυστριακής νομοθεσίας σχετικά με την τιμαριθμική αναπροσαρμογή των επιδομάτων τέκνου με το δίκαιο της ΕΕ;

Ποια είναι τα μέτρα τα οποία προτίθεται να λάβει η Επιτροπή για να αντιμετωπίσει την παραβίαση των ενωσιακών δικαιωμάτων των εν λόγω εργαζομένων και των τέκνων τους;

Εάν η Επιτροπή σχεδιάζει να λάβει μέτρα με ποιο τρόπο σχεδιάζει να προβεί εγκαίρως σε αυτά, λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές οικογένειες αντιμετωπίζουν ήδη οικονομικές δυσκολίες ως αποτέλεσμα των αυστριακών μέτρων;

 

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Τελευταία ενημέρωση: 12 Φεβρουαρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου