Arupärimised
PDF 46kWORD 18k
31. jaanuar 2019
G-000001/2019

Põhjalikum kirjalikult vastatav arupärimine koos aruteluga G-000001/2019

komisjonile

Kodukorra artikkel 130b

Daniel Buda, Theodor Dumitru Stolojan, Marian-Jean Marinescu, Adina-Ioana Vălean, Cristian-Silviu Buşoi, Mihai Ţurcanu, Csaba Sógor, Siegfried Mureşan, Emil Radev, Milan Zver, Romana Tomc, Ivana Maletić, Michaela Šojdrová, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Danuta Jazłowiecka, Krzysztof Hetman, Franc Bogovič, Anna Záborská, Željana Zovko, Marek Plura, Dariusz Rosati, Tamás Deutsch, Kinga Gál, Norbert Erdős, László Tőkés, Andrea Bocskor, András Gyürk, György Schöpflin, Andor Deli, Pál Csáky, Vladimir Urutchev, Michał Boni, Lívia Járóka, Andrey Kovatchev, Asim Ademov, Stanislav Polčák, Eva Maydell, Ivica Tolić, Alojz Peterle


  Teema: Austrias töötavate vanemate laste õiguste rikkumine

Eelmisel aastal võttis Austria parlament vastu normatiivakti, mille kohaselt tuleb päritoluriigi sätete alusel kohandada sellistele võõrtöötajatele makstavaid lapsehoiutoetusi, kelle lapsed ei ela koos nendega Austrias. Selle meetme tagajärjeks oleks Ida-Euroopas elavatele lastele makstavate toetuste märkimisväärne vähendamine alates 1. jaanuarist 2019. Euroopa töötajatel peavad olema võrdsed õigused, komisjon ei tohi enam aktsepteerida diskrimineerivaid meetmeid, mis mõjutavad ühtsuse ja solidaarsuse ideed Euroopa tasandil ning mis võiksid liidus tugevdada veendumusi esimese ja teise klassi kodanike olemasolu suhtes.

Mida arvab komisjon lastetoetuste indekseerimist käsitleva uue Austria õigusakti vastavusest ELi õigusele?

Milliseid meetmeid kavatseb komisjon võtta nimetatud töötajate ja nende laste ELi õiguste rikkumise suhtes?

Kui komisjon kavatseb astuda samme, siis kuidas kavatseb ta aegsasti tegutseda, võttes arvesse asjaolu, et paljud perekonnad seisavad praegu Austria meetmete tõttu silmitsi finantsraskustega?

 

Keel, milles küsimus esitati: EN
Viimane päevakajastamine: 12. veebruar 2019Õigusalane teave