Interpelácie
PDF 50kWORD 18k
31. januára 2019
G-000001/2019

Väčšia interpelácia na písomné zodpovedanie s rozpravou G-000001/2019

Komisii

článok 130b rokovacieho poriadku

Daniel Buda, Theodor Dumitru Stolojan, Marian-Jean Marinescu, Adina-Ioana Vălean, Cristian-Silviu Buşoi, Mihai Ţurcanu, Csaba Sógor, Siegfried Mureşan, Emil Radev, Milan Zver, Romana Tomc, Ivana Maletić, Michaela Šojdrová, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Danuta Jazłowiecka, Krzysztof Hetman, Franc Bogovič, Anna Záborská, Željana Zovko, Marek Plura, Dariusz Rosati, Tamás Deutsch, Kinga Gál, Norbert Erdős, László Tőkés, Andrea Bocskor, András Gyürk, György Schöpflin, Andor Deli, Pál Csáky, Vladimir Urutchev, Michał Boni, Lívia Járóka, Andrey Kovatchev, Asim Ademov, Stanislav Polčák, Eva Maydell, Ivica Tolić, Alojz Peterle


  Vec: Porušenia práv detí, ktorých rodičia pracujú v Rakúsku

Rakúsky parlament minulý rok prijal normatívny akt, podľa ktorého je potrebné upraviť príspevky na starostlivosť o deti pre zahraničných pracovníkov, ktorých deti s nimi nebývajú v Rakúsku tak, aby boli v súlade s predpismi krajiny ich pôvodu. Toto opatrenie by viedlo k podstatnému zníženiu príspevkov vyplácaných na deti s bydliskom vo východnej Európe, a to od 1. januára 2019. Európski pracovníci musia mať rovnaké práva. Komisia nesmie ďalej tolerovať diskriminačné opatrenia, ktoré majú vplyv na myšlienku jednotnosti a solidarity na európskej úrovni a ktoré by mohli posilniť presvedčenie o tom, že v Únii existujú občania prvej triedy a občania druhej triedy.

Aký je názor Komisie, pokiaľ ide o zlučiteľnosť nových rakúskych právnych predpisov týkajúcich sa indexácie dávok na starostlivosť o deti s právnymi predpismi EÚ?

Aké opatrenia plánuje Komisia prijať ako reakciu na porušovanie práv týchto pracovníkov v EÚ a práv ich detí?

Ak Komisia plánuje podniknúť kroky, ako bude postupovať včas s ohľadom na skutočnosť, že mnohé rodiny v súčasnosti čelia finančným ťažkostiam v dôsledku rakúskych opatrení?

 

Pôvodný jazyk otázky: EN
Posledná úprava: 12. februára 2019Právne oznámenie