16.2.2017
IMCO_AM(2017)599759
POZMEŇUJÚCE NÁVRHY
252 - 434
Návrh správy
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein
(PE595.745v01-00)
k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o riešení geografického blokovania a iných foriem diskriminácie z dôvodu štátnej príslušnosti zákazníkov, miesta bydliska alebo sídla na vnútornom trhu, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES
Návrh nariadenia
(COM(2016)0289 - C8-0192/2016 - 2016/0152(COD))

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 1143kWORD 182k
Právne oznámenie