PDF 202kWORD 372k

 

Commissie interne markt en consumentenbescherming

 

IMCO(2019)0121_1

ONTWERPAGENDA

Vergadering

Maandag 21 januari 2019, 15.00 - 18.30 uur

Dinsdag 22 januari 2019, 9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 18.30 uur

Brussel

Zaal: József Antall (6Q2)

21 januari 2019, 15.00 - 18.30 uur

1. Aanneming van de agenda

2. Mededelingen van de voorzitter

3. Goedkeuring van notulen van vergaderingen

         21-22 november 2018 PV – PE630.644v01-00

         6 december 2018 PV – PE631.934v01-00

Verslag over lopende interinstitutionele onderhandelingen en gebeurtenissen

4. Auteursrechten in de digitale eengemaakte markt

IMCO/8/07948

***I 2016/0280(COD) COM(2016)0593 – C8-0383/2016

 

Rapporteur voor advies:

 

Catherine Stihler (S&D)

AD – PE599.682v02-00
AM – PE602.819v01-00
AM – PE602.820v01-00

Bevoegd:

 

JURI* –

Axel Voss (PPE)

 

 

Verslaggeving aan de commissie over de onderhandelingen (artikel 69 septies, lid 3)

5. Bevordering van billijkheid en transparantie voor zakelijke gebruikers van onlinetussenhandelsdiensten

IMCO/8/13031

***I 2018/0112(COD) COM(2018)0238 – C8-0165/2018

 

Rapporteur:

 

Christel Schaldemose (S&D)

 

Bevoegd:

 

IMCO*

 

 

 

         Verslaggeving aan de commissie over de onderhandelingen (artikel 69 septies, lid 3)

6. Verlenging van het tijdelijke gebruik van andere middelen dan de elektronische gegevensverwerkingstechnieken waarin het douanewetboek van de Unie voorziet

IMCO/8/12381

***I 2018/0040(COD) COM(2018)0085 – C8-0097/2018

 

Rapporteur:

 

Jasenko Selimovic (ALDE)

 

Bevoegd:

 

IMCO

 

 

 

         Verslaggeving aan de commissie over de onderhandelingen (artikel 69 septies, lid 3)

7. Overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud

CJ24/8/06371

***I 2015/0287(COD) COM(2015)0634 – C8-0394/2015

 

Rapporteurs:

 

Evelyne Gebhardt (S&D)
Axel Voss (PPE)

DT – PE585.510v01-00

Bevoegd:

 

IMCO, JURI

 

 

 

Verslaggeving aan de commissie over de onderhandelingen (artikel 69 septies, lid 3)

8. Voorschriften en procedures voor de naleving en de handhaving van de harmonisatiewetgeving van de Unie inzake producten

IMCO/8/12041

***I 2017/0353(COD) COM(2017)0795 – C8-0004/2018

 

Rapporteur:

 

Nicola Danti (S&D)

 

Bevoegd:

 

IMCO

 

 

 

         Verslaggeving aan de commissie over de onderhandelingen (artikel 69 septies, lid 3)

------

9. Oprichting van het Europees kenniscentrum voor industrie, technologie en onderzoek op het gebied van cyberbeveiliging en het netwerk van nationale coördinatiecentra

IMCO/8/14595

***I 2018/0328(COD) COM(2018)0630 – C8-0404/2018

 

Rapporteur voor advies:

 

Arndt Kohn (S&D)

PA – PE630.409v01-00
AM – PE632.037v01-00

Bevoegd:

 

ITRE –

Julia Reda (Verts/ALE)

PR – PE631.940v01-00

 

         Behandeling amendementen

10. Voorschriften voor de typegoedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd wat de algemene veiligheid ervan en de bescherming van de inzittenden van voertuigen en kwetsbare weggebruikers betreft

IMCO/8/13151

***I 2018/0145(COD) COM(2018)0286 – C8-0194/2018

 

Rapporteur:

 

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE)

PR – PE629.496v01-00
AM – PE632.064v01-00

Bevoegd:

 

IMCO

 

 

 

         Behandeling amendementen

         Behandeling compromisamendementen

11. Verzekering tegen de wettelijke aansprakelijkheid waartoe de deelneming aan het verkeer van motorrijtuigen aanleiding kan geven en de controle op de verzekering tegen deze aansprakelijkheid

IMCO/8/13225

***I 2018/0168(COD) COM(2018)0336 – C8-0211/2018

 

Rapporteur:

 

Dita Charanzová (ALDE)

PR – PE629.546v01-00
AM – PE631.961v01-00

Bevoegd:

 

IMCO

 

 

 

         Behandeling amendementen

         Behandeling compromisamendementen

12. Voorkoming van de verspreiding van terroristische online-inhoud

IMCO/8/14583

***I 2018/0331(COD) COM(2018)0640 – C8-0405/2018

 

Rapporteur voor advies:

 

Julia Reda (Verts/ALE)

 

Bevoegd:

 

LIBE –

Daniel Dalton (ECR)

 

 

         Behandeling ontwerpadvies

         Termijn voor de indiening van amendementen: 23 januari 2019, 12.00 uur

13. Verbetering van het concurrentievermogen van de interne markt door de ontwikkeling van de EU-douane-unie en haar governance

IMCO/8/13379

 2018/2109(INI) 

 

Rapporteur:

 

Virginie Rozière (S&D)

PR – PE629.492v01-00
AM – PE627.794v01-00

Bevoegd:

 

IMCO

 

 

 

         Behandeling amendementen

* * *

22 januari 2019, 9.00 - 9.15 uur

Gezamenlijke vergadering met INTA - zie afzonderlijke ontwerpagenda

14. Invoer van cultuurgoederen

CJ33/8/12072

***I 2017/0158(COD) COM(2017)0375 – C8-0227/2017

 

Rapporteurs:

 

Alessia Maria Mosca (S&D)
Daniel Dalton (ECR)

AM – PE621.080v02-00
AM – PE621.068v01-00

Bevoegd:

 

INTA, IMCO*

 

 

 

* Verslaggeving aan de commissie over de onderhandelingen (artikel 69 septies, lid 3)
* Stemming over het tijdens interinstitutionele onderhandelingen bereikte voorlopige akkoord

------

22 januari 2019, 9.15 - 10.20 uur

*** Elektronische stemming ***

15. Vaststelling van het programma voor de eengemaakte markt, het concurrentievermogen van ondernemingen, met inbegrip van kleine en middelgrote ondernemingen, en Europese statistieken

IMCO/8/13604

***I 2018/0231(COD) COM(2018)0441 – C8-0254/2018

 

Rapporteur:

 

Nicola Danti (S&D)

PR – PE628.465v01-00
AM – PE629.777v02-00
AM – PE630.387v01-00

Bevoegd:

 

IMCO*

 

 

 

         Goedkeuring ontwerpverslag

16. Betere handhaving en modernisering van de regels voor consumentenbescherming in de EU

IMCO/8/12813

***I 2018/0090(COD) COM(2018)0185 – C8-0143/2018

 

Rapporteur:

 

Daniel Dalton (ECR)

PR – PE625.551v01-00
AM – PE627.947v02-00
AM – PE628.418v03-00

Bevoegd:

 

IMCO

 

 

 

         Goedkeuring ontwerpverslag

         Stemming over het besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen

17. Onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de toegankelijkheidseisen voor producten en diensten

IMCO/8/05279

***I 2015/0278(COD) COM(2015)0615 – C8-0387/2015

 

Rapporteur:

 

Morten Løkkegaard (ALDE)

AM – PE599.675v01-00
AM – PE599.726v03-00

Bevoegd:

 

IMCO*

 

 

 

         Stemming over het tijdens interinstitutionele onderhandelingen bereikte voorlopige akkoord

18. Douanewetboek

IMCO/8/13073

***I 2018/0123(COD) COM(2018)0259 – C8-0180/2018

 

Rapporteur:

 

Jasenko Selimovic (ALDE)

 

Bevoegd:

 

IMCO

 

 

 

         Stemming over het tijdens interinstitutionele onderhandelingen bereikte voorlopige akkoord

19. Vaststelling van voorschriften inzake het op de markt aanbieden van bemestingsproducten met CE-markering

IMCO/8/06048

***I 2016/0084(COD) COM(2016)0157 – C8-0123/2016

 

Rapporteur:

 

Mihai Țurcanu (PPE)

AM – PE602.754v01-00
AM – PE602.900v02-00

Bevoegd:

 

IMCO*

 

 

 

         Stemming over het tijdens interinstitutionele onderhandelingen bereikte voorlopige akkoord

20. Verzekering tegen de wettelijke aansprakelijkheid waartoe de deelneming aan het verkeer van motorrijtuigen aanleiding kan geven en de controle op de verzekering tegen deze aansprakelijkheid

IMCO/8/13225

***I 2018/0168(COD) COM(2018)0336 – C8-0211/2018

 

Rapporteur:

 

Dita Charanzová (ALDE)

PR – PE629.546v01-00
AM – PE631.961v01-00

Bevoegd:

 

IMCO

 

 

 

         Goedkeuring ontwerpverslag

*** Einde elektronische stemming ***

22 januari 2019, 10.20 - 10.30 uur

21. Verordening inzake Enisa, het agentschap van de Europese Unie voor cyberbeveiliging, tot intrekking van Verordening (EU) nr. 526/2013, en inzake de certificering van de cyberbeveiliging van informatie- en communicatietechnologie ("de cyberbeveiligingsverordening")

IMCO/8/11043

***I 2017/0225(COD) COM(2017)0477 – C8-0310/2017

 

Rapporteur voor advies:

 

Nicola Danti (S&D)

AD – PE616.831v02-00
AM – PE619.102v02-00
AM – PE619.101v01-00

Bevoegd:

 

ITRE* –

Angelika Niebler (PPE)

 

 

Verslaggeving aan de commissie over de onderhandelingen (artikel 69 septies, lid 3)

22 januari 2019, 10.30 - 12.30 uur

22. Openbare hoorzitting

Harmonisatieals beginsel voor wetgeving betreffende de eengemaakte markt

* * *

22 januari 2019, 14.30 - 15.45 uur

23. Presentatie van het programma van het Raadsvoorzitterschap

met Nicolae Bădălău, Roemeens minister van Economische Zaken

22 januari 2019, 15.45 - 16.45 uur

24. Gedachtewisseling met Věra Jourová, Europees commissaris belast met Justitie, Consumentenzaken en Gendergelijkheid

22 januari 2019, 16.45 - 17.45 uur

25. Toetsing van wetgeving: verordening medische hulpmiddelen

26. Aanbeveling aan de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid over de institutionele kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en de Zwitserse Bondsstaat

IMCO/8/15197

 2018/2262(INI) 

 

Rapporteur voor advies:

 

Andreas Schwab (PPE)

 

Bevoegd:

 

AFET* –

Doru-Claudian Frunzulică (S&D)

PR – PE630.430v01-00

 

         Eerste gedachtewisseling

27. Rondvraag

28. Volgende vergaderingen

         29 januari 2019, 14.30 - 18.30 uur (Brussel)

22 januari 2019, 17.45 - 18.30 uur

Met gesloten deuren

29. Coördinatorenvergadering

Laatst bijgewerkt op: 8 januari 2019Juridische mededeling