PDF 205kWORD 1168k

 

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

 

IMCO(2019)0220_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Заседание

Сряда, 20 февруари 2019 г., 14.30–16.30 ч.

Четвъртък, 21 февруари 2019 г., 9.00–12.30 ч.

Брюксел

Зала: „Йожеф Антал“ (6Q2)

20 февруари 2019 г., 9.00–12.30 ч.

ОТМЕНЕНО

* * *

20 февруари 2019 г., 14.30–15.45 ч.

1. Приемане на дневния ред

2. Съобщения на председателя

3. Одобрение на протоколите от заседанията:

         21-22 януари 2019 г. PV – PE634.534v01-00

         29 януари 2019 г. PV – PE634.691v01-00

4. Размяна на мнения с Пиер Московиси, член на Комисията, отговарящ за икономическите и финансовите въпроси, данъчното облагане и митническия съюз

20 февруари 2019 г., 15.45–16.00 ч.

*** Време за електронно гласуване ***

Съвместно заседание с комисията JURI (вж. отделния дневен ред)

5. Договори за предоставяне на цифрово съдържание

CJ24/8/06371

***I 2015/0287(COD) COM(2015)0634 – C8-0394/2015

 

Докладчици:

 

Евелин Гебхарт (S&D)
Аксел Фос (PPE)

DT – PE585.510v01-00

Водеща:

 

IMCO, JURI

 

 

 

*Гласуване относно временното споразумение вследствие на междуинституционални преговори

6. Договори за онлайн продажби и други продажби на стоки от разстояние

IMCO/8/05564

***I 2015/0288(COD) COM(2017)0637 – C8-0379/2017

 

Докладчик:

 

Паскал Аримон (PPE)

 

Водеща:

 

IMCO*

 

 

 

         Гласуване относно временното споразумение вследствие на междуинституционални преговори

*** Край на електронното гласуване ***

------

20 февруари 2019 г., 16.00–16.30 ч.

Отчет относно текущи междуинституционални преговори

7. Авторско право в цифровия единен пазар

IMCO/8/07948

***I 2016/0280(COD) COM(2016)0593 – C8-0383/2016

 

Докладчик по становище:

 

Катрин Стайлър

AD – PE599.682v02-00
AM – PE602.819v01-00
AM – PE602.820v01-00

Водеща:

 

JURI* –

Аксел Фос (PPE)

 

 

Докладване пред комисията относно преговорите (член 69е, параграф 3)

8. Насърчаване на справедливост и прозрачност за бизнес ползвателите на посреднически онлайн услуги

IMCO/8/13031

***I 2018/0112(COD) COM(2018)0238 – C8-0165/2018

 

Докладчик:

 

Кристел Шалдемозе (S&D)

 

Водеща:

 

IMCO*

 

 

 

         Докладване пред комисията относно преговорите (член 69е, параграф 3)

9. Правила и процедури за постигане на съответствие със законодателството на Съюза за хармонизация в областта на продуктите и за неговото прилагане

IMCO/8/12041

***I 2017/0353(COD) COM(2017)0795 – C8-0004/2018

 

Докладчик:

 

Никола Данти (S&D)

 

Водеща:

 

IMCO

 

 

 

         Докладване пред комисията относно преговорите (член 69е, параграф 3)

* * *

21 февруари 2019 г., 9.00–10.00 ч.

10. Размяна на мнения с Елжбета Бенковска, член на Комисията, отговарящ за вътрешния пазар, промишлеността, предприемачеството и МСП

21 февруари 2019 г., 10.00–10.30 ч.

*** Време за електронно гласуване ***

11. Преустановяване на сезонните промени на часовото време

IMCO/8/14581

***I 2018/0332(COD) COM(2018)0639 – C8-0408/2018

 

Докладчик по становище:

 

Игор Шолтес (Verts/ALE)

PA – PE630.406v01-00
AM – PE632.043v01-00

Водеща:

 

TRAN –

Марита Улвског (S&D)

PR – PE632.060v01-00
AM – PE634.580v01-00

 

         Приемане на проекта на становище

12. Удължаване на преходните мерки за използване на средства, различни от средствата за електронна обработка на данни, предвидени в Митническия кодекс на Съюза

IMCO/8/12381

***I 2018/0040(COD) COM(2018)0085 – C8-0097/2018

 

Докладчик:

 

Ясенко Селимович (ALDE)

 

Водеща:

 

IMCO

 

 

 

         Гласуване относно временното споразумение вследствие на междуинституционални преговори

13. Изисквания за одобрение на типа на моторни превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства, по отношение на общата безопасност на моторните превозни средства, пътниците и уязвимите участници в движението по пътищата

IMCO/8/13151

***I 2018/0145(COD) COM(2018)0286 – C8-0194/2018

 

Докладчик:

 

Ружа Графиня фон Тун унд Хоенщайн (PPE)

PR – PE629.496v01-00
AM – PE632.064v01-00

Водеща:

 

IMCO

 

 

 

         Приемане на проекта на доклад

         Гласуване относно решението за започване на междуинституционални преговори

14. Насърчаване на справедливост и прозрачност за бизнес ползвателите на посреднически онлайн услуги

IMCO/8/13031

***I 2018/0112(COD) COM(2018)0238 – C8-0165/2018

 

Докладчик:

 

Кристел Шалдемозе (S&D)

 

Водеща:

 

IMCO*

 

 

 

         Гласуване относно временното споразумение вследствие на междуинституционални преговори (очаква се потвърждение)

15. Правила и процедури за постигане на съответствие със законодателството на Съюза за хармонизация в областта на продуктите и за неговото прилагане

IMCO/8/12041

***I 2017/0353(COD) COM(2017)0795 – C8-0004/2018

 

Докладчик:

 

Никола Данти (S&D)

 

Водеща:

 

IMCO

 

 

 

         Гласуване относно временното споразумение вследствие на междуинституционални преговори (очаква се потвърждение)

*** Край на електронното гласуване ***

21 февруари 2019 г., 10.30–11.30 ч.

16. Размяна на мнения с Мария Габриел, член на Комисията, отговарящ за съобщителните мрежи, съдържанието и технологиите

21 февруари 2019 г., 11.30–12.00 ч.

17. Предотвратяване на разпространението на терористично съдържание онлайн

IMCO/8/14583

***I 2018/0331(COD) COM(2018)0640 – C8-0405/2018

 

Докладчик по становище:

 

Юлия Реда (Verts/ALE)

PA – PE632.028v01-00
AM – PE634.500v01-00

Водеща:

 

LIBE* –

Даниел Далтон (ECR)

PR – PE633.042v01-00

 

         Разглеждане на измененията

         Разглеждане на компромисните изменения

18. Разни въпроси

19. Следващи заседания

         4 март 2019 г., 15.00–18.30 ч.

* * *

21 февруари 2019 г., 15.00–18.30 ч.

ОТМЕНЕНО

Последно осъвременяване: 8 февруари 2019 г.Правна информация