PDF 204kWORD 327k

 

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja

 

IMCO(2019)0220_1

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS

Sanāksme

Trešdien, 2019. gada 20. februārī, plkst. 14.30–16.30

Ceturtdien, 2019. gada 21. februārī, plkst. 9.00–12.30

Briselē

Telpa: József Antall (6Q2)

2019. gada 20. februārī plkst. 9.00–12.30

ATCELTA

* * *

2019. gada 20. februārī plkst. 14.30–15.45

1. Darba kārtības pieņemšana

2. Sanāksmes vadītāja(-as) paziņojumi

3. Protokolu apstiprināšana sanāksmēm, kas notika:

         2019. gada 21.–22. janvārī PV – PE634.534v01-00

         2019. gada 29. janvārī PV – PE634.691v01-00

4. Viedokļu apmaiņa ar ekonomikas un finanšu, nodokļu un muitas lietu komisāru Pierre Moscovici

2019. gada 20. februārī plkst. 15.45–16.00

*** Elektroniskā balsošana ***

Kopīga sanāksme ar JURI – skatīt atsevišķu darba kārtības projektu

5. Daži digitālā satura piegādes līgumu aspekti

CJ24/8/06371

***I 2015/0287(COD) COM(2015)0634 – C8-0394/2015

 

Referenti:

 

Evelyne Gebhardt (S&D)
Axel Voss (PPE)

DT – PE585.510v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

IMCO, JURI

 

 

 

* Balsojums par provizorisko vienošanos, kas panākta iestāžu sarunās

6. Daži preču tiešsaistes un cita veida distances pārdošanas līgumu aspekti

IMCO/8/05564

***I 2015/0288(COD) COM(2017)0637 – C8-0379/2017

 

Referents:

 

Pascal Arimont (PPE)

 

Atbildīgā komiteja:

 

IMCO*

 

 

 

         Balsojums par iestāžu sarunās panāktu provizorisko vienošanos

*** Elektroniskās balsošanas beigas ***

------

2019. gada 20. februārī plkst. 16.00–16.30

Atskaite par notiekošajām iestāžu sarunām

7. Autortiesības digitālajā vienotajā tirgū

IMCO/8/07948

***I 2016/0280(COD) COM(2016)0593 – C8-0383/2016

 

Atzinuma sagatavotāja:

 

Catherine Stihler

AD – PE599.682v02-00
AM – PE602.819v01-00
AM – PE602.820v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

JURI* –

Axel Voss (PPE)

 

 

Ziņošana komitejai par sarunām (69.f panta 3. punkts)

8. Taisnīguma un pārredzamības veicināšana komerciālajiem lietotājiem paredzētos tiešsaistes starpniecības pakalpojumos

IMCO/8/13031

***I 2018/0112(COD) COM(2018)0238 – C8-0165/2018

 

Referente:

 

Christel Schaldemose (S&D)

 

Atbildīgā komiteja:

 

IMCO*

 

 

 

         Ziņošana komitejai par sarunām (69.f panta 3. punkts)

9. Noteikumi un procedūras attiecībā uz Savienības saskaņošanas tiesību aktu par produktiem atbilstību un izpildi

IMCO/8/12041

***I 2017/0353(COD) COM(2017)0795 – C8-0004/2018

 

Referents:

 

Nicola Danti (S&D)

 

Atbildīgā komiteja:

 

IMCO

 

 

 

         Ziņošana komitejai par sarunām (69.f panta 3. punkts)

* * *

2019. gada 21. februārī plkst. 9.00–10.00

10. Viedokļu apmaiņa ar iekšējā tirgus, rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU komisāri Elżbieta Bieńkowska

2019. gada 21. februārī plkst. 10.00–10.30

*** Elektroniskā balsošana ***

11. Sezonālās laika maiņas pārtraukšana

IMCO/8/14581

***I 2018/0332(COD) COM(2018)0639 – C8-0408/2018

 

Atzinuma sagatavotājs:

 

Igor Šoltes (Verts/ALE)

PA – PE630.406v01-00
AM – PE632.043v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

TRAN –

Marita Ulvskog (S&D)

PR – PE632.060v01-00
AM – PE634.580v01-00

 

         Atzinuma projekta pieņemšana

12. Priekšlikums pagarināt Savienības Muitas kodeksā paredzēto līdzekļu, kas nav elektroniskās datu apstrādes metodes, izmantošanu pagaidu kārtā

IMCO/8/12381

***I 2018/0040(COD) COM(2018)0085 – C8-0097/2018

 

Referents:

 

Jasenko Selimovic (ALDE)

 

Atbildīgā komiteja:

 

IMCO

 

 

 

         Balsojums par iestāžu sarunās panāktu provizorisko vienošanos

13. Prasības mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju un šiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību tipa apstiprināšanai attiecībā uz to vispārīgo drošību un braucēju un neaizsargāto satiksmes dalībnieku aizsardzību

IMCO/8/13151

***I 2018/0145(COD) COM(2018)0286 – C8-0194/2018

 

Referente:

 

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE)

PR – PE629.496v01-00
AM – PE632.064v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

IMCO

 

 

 

         Ziņojuma projekta pieņemšana

         Balsojums par lēmumu sākt iestāžu sarunas

14. Taisnīguma un pārredzamības veicināšana komerciālajiem lietotājiem paredzētos tiešsaistes starpniecības pakalpojumos

IMCO/8/13031

***I 2018/0112(COD) COM(2018)0238 – C8-0165/2018

 

Referente:

 

Christel Schaldemose (S&D)

 

Atbildīgā komiteja:

 

IMCO*

 

 

 

         Balsojums par iestāžu sarunās panāktu provizorisko vienošanos (vēl jāapstiprina)

15. Noteikumi un procedūras attiecībā uz Savienības saskaņošanas tiesību aktu par produktiem atbilstību un izpildi

IMCO/8/12041

***I 2017/0353(COD) COM(2017)0795 – C8-0004/2018

 

Referents:

 

Nicola Danti (S&D)

 

Atbildīgā komiteja:

 

IMCO

 

 

 

         Balsojums par iestāžu sarunās panāktu provizorisko vienošanos (vēl jāapstiprina)

*** Elektroniskās balsošanas beigas ***

2019. gada 21. februārī plkst. 10.30–11.30

16. Viedokļu apmaiņa ar komunikācijas tīklu, satura un tehnoloģiju komisāri Mariya Gabriel

2019. gada 21. februārī plkst. 11.30–12.00

17. Teroristiska satura izplatīšanas tiešsaistē novēršana

IMCO/8/14583

***I 2018/0331(COD) COM(2018)0640 – C8-0405/2018

 

Atzinuma sagatavotāja:

 

Julia Reda (Verts/ALE)

PA – PE632.028v01-00
AM – PE634.500v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

LIBE* –

Daniel Dalton (ECR)

PR – PE633.042v01-00

 

         Grozījumu izskatīšana

         Kompromisa grozījumu izskatīšana

18. Dažādi jautājumi

19. Nākamās sanāksmes

         2019. gada 4. martā plkst. 15.00–18.30

* * *

2019. gada 21. februārī plkst. 15.00–18.30

ATCELTA

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 7. februārisJuridisks paziņojums