PDF 206kWORD 327k

 

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

 

IMCO(2019)0220_1

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE

Schôdza

streda 20. februára 2019 od 14.30 do 16.30 h

štvrtok 21. februára 2019 od 9.00 do 12.30 h

Brusel

Miestnosť: József Antall (6Q2)

20. februára 2019 od 9.00 do 12.30 h

ZRUŠENÉ

* * *

20. februára 2019 od 14.30 do 15.45 h

1. Prijatie programu schôdze

2. Oznámenia predsedníctva

3. Schválenie zápisníc zo schôdzí

         21. – 22. januára 2019 PV – PE634.534v01-00

         29. januára 2019 PV – PE634.691v01-00

4. Výmena názorov s komisárom zodpovedným za hospodárske a finančné záležitosti, dane a clá Pierrom Moscovicim

20. februára 2019 od 15.45 do 16.00 h

*** Elektronické hlasovanie ***

Spoločná schôdza s výborom JURI – pozri osobitný návrh programu schôdze

5. Zmluvy o dodávaní digitálneho obsahu

CJ24/8/06371

***I 2015/0287(COD) COM(2015)0634 – C8-0394/2015

 

Spravodajcovia:

 

Evelyne Gebhardt (S&D)
Axel Voss (PPE)

DT – PE585.510v01-00

Gestorský výbor:

 

IMCO, JURI

 

 

 

* hlasovanie o predbežnej dohode dosiahnutej počas medziinštitucionálnych rokovaní

6. Zmluvy o online a iných predajoch tovaru na diaľku

IMCO/8/05564

***I 2015/0288(COD) COM(2017)0637 – C8-0379/2017

 

Spravodajca:

 

Pascal Arimont (PPE)

 

Gestorský výbor:

 

IMCO*

 

 

 

         Hlasovanie o predbežnej dohode dosiahnutej počas medziinštitucionálnych rokovaní

*** Koniec elektronického hlasovania ***

------

20. februára 2019 od 16.00 do 16.30 h

Správa o prebiehajúcich medziinštitucionálnych rokovaniach

7. Autorské právo na digitálnom jednotnom trhu

IMCO/8/07948

***I 2016/0280(COD) COM(2016)0593 – C8-0383/2016

 

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko:

 

Catherine Stihler

AD – PE599.682v02-00
AM – PE602.819v01-00
AM – PE602.820v01-00

Gestorský výbor:

 

JURI* –

Axel Voss (PPE)

 

 

Správa pre výbor o rokovaniach (článok 69f ods. 3)

8. Podpora spravodlivosti a transparentnosti pre komerčných používateľov online sprostredkovateľských služieb

IMCO/8/13031

***I 2018/0112(COD) COM(2018)0238 – C8-0165/2018

 

Spravodajkyňa:

 

Christel Schaldemose (S&D)

 

Gestorský výbor:

 

IMCO*

 

 

 

         Správa pre výbor o rokovaniach (článok 69f ods. 3)

9. Pravidlá a postupy dodržiavania a presadzovania harmonizačných právnych predpisov Únie týkajúcich sa výrobkov

IMCO/8/12041

***I 2017/0353(COD) COM(2017)0795 – C8-0004/2018

 

Spravodajca:

 

Nicola Danti (S&D)

 

Gestorský výbor:

 

IMCO

 

 

 

         Správa pre výbor o rokovaniach (článok 69f ods. 3)

* * *

21. februára 2019 od 9.00 do 10.00 h

10. Výmena názorov s komisárkou zodpovednou za vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP Elżbietou Bieńkowskou

21. februára 2019 od 10.00 do 10.30 h

*** Elektronické hlasovanie ***

11. Ukončenie sezónnych zmien času

IMCO/8/14581

***I 2018/0332(COD) COM(2018)0639 – C8-0408/2018

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

 

Igor Šoltes (Verts/ALE)

PA – PE630.406v01-00
AM – PE632.043v01-00

Gestorský výbor:

 

TRAN –

Marita Ulvskog (S&D)

PR – PE632.060v01-00
AM – PE634.580v01-00

 

         prijatie návrhu stanoviska

12. Predĺženie prechodného používania iných prostriedkov ako techník elektronického spracovania údajov stanovených v Colnom kódexe Únie

IMCO/8/12381

***I 2018/0040(COD) COM(2018)0085 – C8-0097/2018

 

Spravodajca:

 

Jasenko Selimovic (ALDE)

 

Gestorský výbor:

 

IMCO

 

 

 

         Hlasovanie o predbežnej dohode dosiahnutej počas medziinštitucionálnych rokovaní

13. Požiadavky na typové schvaľovanie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá, pokiaľ ide o ich všeobecnú bezpečnosť a ochranu cestujúcich vo vozidle a zraniteľných účastníkov cestnej premávky

IMCO/8/13151

***I 2018/0145(COD) COM(2018)0286 – C8-0194/2018

 

Spravodajkyňa:

 

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE)

PR – PE629.496v01-00
AM – PE632.064v01-00

Gestorský výbor:

 

IMCO

 

 

 

         prijatie návrhu správy

         Hlasovanie o rozhodnutí začať medziinštitucionálne rokovania

14. Podpora spravodlivosti a transparentnosti pre komerčných používateľov online sprostredkovateľských služieb

IMCO/8/13031

***I 2018/0112(COD) COM(2018)0238 – C8-0165/2018

 

Spravodajkyňa:

 

Christel Schaldemose (S&D)

 

Gestorský výbor:

 

IMCO*

 

 

 

         hlasovanie o predbežnej dohode dosiahnutej počas medziinštitucionálnych rokovaní (bude potvrdené)

15. Pravidlá a postupy dodržiavania a presadzovania harmonizačných právnych predpisov Únie týkajúcich sa výrobkov

IMCO/8/12041

***I 2017/0353(COD) COM(2017)0795 – C8-0004/2018

 

Spravodajca:

 

Nicola Danti (S&D)

 

Gestorský výbor:

 

IMCO

 

 

 

         hlasovanie o predbežnej dohode dosiahnutej počas medziinštitucionálnych rokovaní (bude potvrdené)

*** Koniec elektronického hlasovania ***

21. februára 2019 od 10.30 do 11.30 h

16. Výmena názorov s komisárkou zodpovednou za komunikačné siete, obsah a technológie Mariyou Gabrielovou

21. februára 2019 od 11.30 do 12.00 h

17. Predchádzanie šíreniu teroristického obsahu online

IMCO/8/14583

***I 2018/0331(COD) COM(2018)0640 – C8-0405/2018

 

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko:

 

Julia Reda (Verts/ALE)

PA – PE632.028v01-00
AM – PE634.500v01-00

Gestorský výbor:

 

LIBE* –

Daniel Dalton (ECR)

PR – PE633.042v01-00

 

         preskúmanie pozmeňujúcich návrhov

         preskúmanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov

18. Rôzne otázky

19. Nasledujúce schôdze

         4. marca 2019 od 15.00 do 18.30 h

* * *

21. februára 2019 od 15.00 do 18.30 h

ZRUŠENÉ

Posledná úprava: 5. februára 2019Právne oznámenie