PDF 197kWORD 327k

 

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

 

IMCO(2019)0220_1

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

Sammanträde

Onsdagen den 20 februari 2019 kl. 14.30–16.30

Torsdagen den 21 februari 2019 kl. 9.00–12.30

Bryssel

Lokal: József Antall (6Q2)

20 februari 2019 kl. 9.00–12.30

INSTÄLLT

* * *

20 februari 2019 kl. 14.30–15.45

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Meddelanden från ordföranden

3. Justering av sammanträdesprotokoll

         21–22 januari 2019 PV – PE634.534v01-00

         29 januari 2019 PV – PE634.691v01-00

4. Diskussion med Pierre Moscovici, kommissionsledamot med ansvar för ekonomiska och finansiella frågor, skatter och tullunionen

20 februari 2019 kl. 15.45–16.00

*** Elektronisk omröstning ***

Gemensamt sammanträde med JURI – se separat förslag till föredragningslista

5. Avtal om tillhandahållande av digitalt innehåll

CJ24/8/06371

***I 2015/0287(COD) COM(2015)0634 – C8-0394/2015

 

Föredragande:

 

Evelyne Gebhardt (S&D)
Axel Voss (PPE)

DT – PE585.510v01-00

Ansv. utsk.:

 

IMCO, JURI

 

 

 

* Omröstning om preliminär överenskommelse från interinstitutionella förhandlingar

6. Avtal om försäljning av varor på nätet och annan distansförsäljning av varor

IMCO/8/05564

***I 2015/0288(COD) COM(2017)0637 – C8-0379/2017

 

Föredragande:

 

Pascal Arimont (PPE)

 

Ansv. utsk.:

 

IMCO*

 

 

 

         Omröstning om preliminär överenskommelse från interinstitutionella förhandlingar

*** Den elektroniska omröstningen avslutas ***

------

20 februari 2019 kl. 16.00–16.30

Rapport om pågående interinstitutionella förhandlingar

7. Upphovsrätt på den digitala inre marknaden

IMCO/8/07948

***I 2016/0280(COD) COM(2016)0593 – C8-0383/2016

 

Föredragande av yttrande:

 

Catherine Stihler

AD – PE599.682v02-00
AM – PE602.819v01-00
AM – PE602.820v01-00

Ansv. utsk.:

 

JURI* –

Axel Voss (PPE)

 

 

Avläggande av rapport till utskottet om förhandlingarna (artikel 69f.3 i arbetsordningen)

8. Främjande av rättvisa villkor och transparens för företagsanvändare av onlinebaserade förmedlingstjänster

IMCO/8/13031

***I 2018/0112(COD) COM(2018)0238 – C8-0165/2018

 

Föredragande:

 

Christel Schaldemose (S&D)

 

Ansv. utsk.:

 

IMCO*

 

 

 

         Avläggande av rapport till utskottet om förhandlingarna (artikel 69f.3)

9. Regler och förfaranden för överensstämmelse med och genomdrivande av unionens harmoniseringslagstiftning för produkter

IMCO/8/12041

***I 2017/0353(COD) COM(2017)0795 – C8-0004/2018

 

Föredragande:

 

Nicola Danti (S&D)

 

Ansv. utsk.:

 

IMCO

 

 

 

         Avläggande av rapport till utskottet om förhandlingarna (artikel 69f.3)

* * *

21 februari 2019 kl. 9.00–10.00

10. Diskussion med Elżbieta Bieńkowska, kommissionsledamot med ansvar för den inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag

21 februari 2019 kl. 10.00–10.30

*** Elektronisk omröstning ***

11. Avskaffande av säsongsbaserade tidsomställningar

IMCO/8/14581

***I 2018/0332(COD) COM(2018)0639 – C8-0408/2018

 

Föredragande av yttrande:

 

Igor Šoltes (Verts/ALE)

PA – PE630.406v01-00
AM – PE632.043v01-00

Ansv. utsk.:

 

TRAN –

Marita Ulvskog (S&D)

PR – PE632.060v01-00
AM – PE634.580v01-00

 

         Antagande av förslag till yttrande

12. Förlängning av den övergångsanvändning av andra metoder än elektronisk databehandlingsteknik som föreskrivs i unionens tullkodex

IMCO/8/12381

***I 2018/0040(COD) COM(2018)0085 – C8-0097/2018

 

Föredragande:

 

Jasenko Selimovic (ALDE)

 

Ansv. utsk.:

 

IMCO

 

 

 

         Omröstning om preliminär överenskommelse från interinstitutionella förhandlingar

13. Typgodkännande av motorfordon och deras släpvagnar samt de system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon, med avseende på deras allmänna säkerhet och skydd för personer i fordonet och oskyddade trafikanter

IMCO/8/13151

***I 2018/0145(COD) COM(2018)0286 – C8-0194/2018

 

Föredragande:

 

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE)

PR – PE629.496v01-00
AM – PE632.064v01-00

Ansv. utsk.:

 

IMCO

 

 

 

         Antagande av förslag till betänkande

         Omröstning om beslut att inleda interinstitutionella förhandlingar

14. Främjande av rättvisa villkor och transparens för företagsanvändare av onlinebaserade förmedlingstjänster

IMCO/8/13031

***I 2018/0112(COD) COM(2018)0238 – C8-0165/2018

 

Föredragande:

 

Christel Schaldemose (S&D)

 

Ansv. utsk.:

 

IMCO*

 

 

 

         Omröstning om preliminär överenskommelse från interinstitutionella förhandlingar (prel.)

15. Regler och förfaranden för överensstämmelse med och genomdrivande av unionens harmoniseringslagstiftning för produkter

IMCO/8/12041

***I 2017/0353(COD) COM(2017)0795 – C8-0004/2018

 

Föredragande:

 

Nicola Danti (S&D)

 

Ansv. utsk.:

 

IMCO

 

 

 

         Omröstning om preliminär överenskommelse från interinstitutionella förhandlingar (prel.)

*** Den elektroniska omröstningen avslutas ***

21 februari 2019 kl. 10.30–11.30

16. Diskussion med Mariya Gabriel, kommissionsledamot med ansvar för kommunikationsnät, innehåll och teknik

21 februari 2019 kl. 11.30–12.00

17. Förhindrande av spridning av terrorisminnehåll online

IMCO/8/14583

***I 2018/0331(COD) COM(2018)0640 – C8-0405/2018

 

Föredragande av yttrande:

 

Julia Reda (Verts/ALE)

PA – PE632.028v01-00
AM – PE634.500v01-00

Ansv. utsk.:

 

LIBE* –

Daniel Dalton (ECR)

PR – PE633.042v01-00

 

         Behandling av ändringsförslag

         Behandling av kompromissändringsförslag

18. Övriga frågor

19. Kommande sammanträden

         4 mars 2019 kl. 15.00–18.30

* * *

21 februari 2019 kl. 15.00–18.30

INSTÄLLT

Senaste uppdatering: 6 februari 2019Rättsligt meddelande