PDF 188kWORD 276k

 

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

 

IMCO(2019)1106_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Заседание

Сряда, 6 ноември 2019 г., 9.00–12.30 ч.

Зала: „Алтиеро Спинели“ (1G-3)

6 ноември 2019 г., 9.00–9.15 ч.

1. Приемане на дневния ред

2. Съобщения на председателя

3. Одобрение на протоколите от заседанията:

         7-8 октомври 2019 г. PV – PE641.424v01-00

------

6 ноември 2019 г., 9.15–11.30 ч.

Отчет относно текущи междуинституционални преговори

4. Създаване на програма за единния пазар, конкурентоспособността на предприятията, включително малките и средните предприятия, и европейската статистика

IMCO/9/01385

***I 2018/0231(COD) COM(2018)0441 – C8-0254/2018

 

Докладчик:

 

Брандо Бенифей (S&D)

 

Водеща:

 

IMCO

 

 

 

5. Предотвратяване на разпространението на терористично съдържание онлайн

***I 2018/0331(COD) COM(2018)0640 – C8-0405/2018

 

Докладчик:

 

Патрик Яки (ECR)

 

Водеща:

 

LIBE

 

 

Докладчик IMCO: Марцел КОЛАЯ (Verts/ALE)

------

6. Заседание за законодателен контрол: Свободно движение на нелични данни в Европейския съюз (Регламент (ЕС) 2018/1807)

7. Заседание за законодателен контрол: Директива за радиосъоръженията (Директива 2014/53/EU)

------

Съвместно с Комисията/ Съвместен изследователски център

8. Представяне на работата на Съвместния изследователски център върху разликите в качеството на хранителните продукти и на окончателния доклад на Форума на високо равнище за подобряване на функционирането на веригата на доставки на храни

------

9. Разни въпроси

10. Следващи заседания

         4 декември 2019 г., 9.00–12.30 ч. и 14.30–18.30 ч. (Брюксел)

         5 декември 2019 г., 9.00–12.30 ч. и 15.00–18.30 ч. (Брюксел)

------

6 ноември 2019 г., 11.30–12.30 ч.

При закрити врати

11. Заседание на координаторите

* * *

6 ноември 2019 г., 14.30–18.30 ч.

ОТМЕНЕНО

* * *

7 ноември 2019 г., 9.00–12.30 ч.

ОТМЕНЕНО

* * *

7 ноември 2019 г., 15.00–18.30 ч.

ОТМЕНЕНО

Последно осъвременяване: 22 октомври 2019 г.Правна информация