PDF 185kWORD 990k

 

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon

 

IMCO(2019)1106_1

PÄEVAKORRA PROJEKT

Koosolek

Kolmapäev, 6. november 2019 kell 9.00–12.30

Ruum: Altiero Spinelli (1G-3)

6. november 2019 kell 9.00–9.15

1. Päevakorra kinnitamine

2. Juhataja teadaanded

3. Koosolekute protokollide kinnitamine

         7.–8. oktoober 2019 PV – PE641.424v01-00

------

6. november 2019 kell 9.15–11.30

Aruanne käimasolevate institutsioonidevaheliste läbirääkimiste kohta

4. Ühtse turu, ettevõtete, sealhulgas väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate konkurentsivõime ja Euroopa statistika programmi loomine

IMCO/9/01385

***I 2018/0231(COD) COM(2018)0441 – C8-0254/2018

 

Raportöör:

 

Brando Benifei (S&D)

 

Vastutav:

 

IMCO

 

 

 

5. Terroristliku veebisisu levitamise tõkestamine

***I 2018/0331(COD) COM(2018)0640 – C8-0405/2018

 

Raportöör:

 

Patryk Jaki (ECR)

 

Vastutav:

 

LIBE

 

 

Raportöör IMCO: Marcel Kolaja (Verts/ALE)

------

6. Õiguslik kontroll: isikustamata andmete vaba liikumine ELis (määrus (EL) 2018/1807)

7. Õiguslik kontroll: raadioseadmete direktiiv (direktiiv 2014/53/EL)

------

Euroopa Komisjoni / Teadusuuringute Ühiskeskuse osavõtul 

8. Ühiskeskuse töö tutvustamine: toiduainete kvaliteedierinevused ja toiduainete tarneahela toimimise parandamist käsitleva kõrgetasemelise foorumi lõpparuanne 

------

9. Muud küsimused

10. Järgmised koosolekud

         4. detsember 2019 kell 9.00–12.30 ja 14.30–18.30 (Brüssel)

         5. detsember 2019 kell 9.00–12.30 ja 15.00–18.30 (Brüssel)

------

6. november 2019 kell 11.30–12.30

Kinnine koosolek

11. Koordinaatorite koosolek

* * *

6. november 2019 kell 14.30–18.30

TÜHISTATUD

* * *

7. november 2019 kell 9.00–12.30

TÜHISTATUD

* * *

7. november 2019 kell 15.00–18.30

TÜHISTATUD

Viimane päevakajastamine: 22. oktoober 2019Õigusalane teave