PDF 190kWORD 270k

 

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

 

IMCO(2019)1106_1

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE

Schôdza

streda 6. novembra 2019 od 9.00 do 12.30 h

Miestnosť: Altiero Spinelli (1G-3)

6. novembra 2019 od 9.00 do 9.15 h

1. Prijatie programu schôdze

2. Oznámenia predsedníctva

3. Schválenie zápisníc zo schôdzí

         7. – 8. októbra 2019 PV – PE641.424v01-00

------

6. novembra 2019 od 9.15 do 11.30 h

Správa o prebiehajúcich medziinštitucionálnych rokovaniach

4. Zriadenie Programu pre jednotný trh, konkurencieschopnosť podnikov vrátane malých a stredných podnikov a európsku štatistiku

IMCO/9/01385

***I 2018/0231(COD) COM(2018)0441 – C8-0254/2018

 

Spravodajca:

 

Brando Benifei (S&D)

 

Gestorský výbor:

 

IMCO

 

 

 

5. Predchádzanie šíreniu teroristického obsahu online

***I 2018/0331(COD) COM(2018)0640 – C8-0405/2018

 

Spravodajca:

 

Patryk Jaki (ECR)

 

Gestorský výbor:

 

LIBE

 

 

Spravodajca výboru IMCO: Marcel Kolaja (Verts/ALE)

------

6. Legislatívna kontrola: voľný tok iných ako osobných údajov v EÚ (nariadenie (EÚ) 2018/1807)

7. Legislatívna kontrola: smernica o rádiových zariadeniach (smernica 2014/53/EÚ)

------

Za účasti Komisie/Spoločného výskumného centra

8. Predstavenie práce Spoločného výskumného centra týkajúcej sa dvojakej kvality potravinových výrobkov a záverečnej správy Fóra na vysokej úrovni pre lepšie fungovanie potravinového dodávateľského reťazca

------

9. Rôzne otázky

10. Nasledujúce schôdze

         4. decembra 2019 od 9.00 do 12.30 h a od 14.30 do 18.30 h (Brusel)

         5. decembra 2019 od 9.00 do 12.30 h a od 15.00 do 18.30 h (Brusel)

------

6. novembra 2019 od 11.30 do 12.30 h

Za zatvorenými dverami

11. Schôdza koordinátorov

* * *

6. novembra 2019 od 14.30 do 18.30 h

ZRUŠENÁ

* * *

7. novembra 2019 od 9.00 do 12.30 h

ZRUŠENÁ

* * *

7. novembra 2019 od 15.00 do 18.30 h

ZRUŠENÁ

Posledná úprava: 22. októbra 2019Právne oznámenie