24.1.2017
IMCO_PA(2017)597610
FÖRSLAG TILL YTTRANDE
från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
till utskottet för sysselsättning och sociala frågor
över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG av den 16 december 1996 om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster
(COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD))
Föredragande av yttrande: Christel Schaldemose

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 351kWORD 76k
Rättsligt meddelande