19.12.2016
IMCO_PR(2016)595745
NÁVRH SPRÁVY
k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o riešení geografického blokovania a iných foriem diskriminácie z dôvodu štátnej príslušnosti zákazníkov, miesta bydliska alebo sídla na vnútornom trhu, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES
(COM(2016)0289 - C8-0192/2016 - 2016/0152(COD))
Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
Spravodajkyňa: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 977kWORD 118k
Právne oznámenie