9.10.2018
IMCO_PR(2018)628465
ZIŅOJUMA PROJEKTS
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Vienotā tirgus, uzņēmumu, tostarp mazo un vidējo uzņēmumu, konkurētspējas un Eiropas statistikas programmu un atceļ Regulu (ES) Nr. 99/2013, Regulu (ES) Nr. 1287/2013, Regulu (ES) Nr. 254/2014, Regulu (ES) Nr. 258/2014, Regulu (ES) Nr. 652/2014 un Regulu (ES) 2017/826
(COM(2018)0441 - C8-0254/2018 - 2018/0231(COD))
Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja
Referente: Nicola Danti

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 270kWORD 101k
Juridisks paziņojums