9.10.2018
IMCO_PR(2018)628465
NÁVRH SPRÁVY
o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Program pre jednotný trh, konkurencieschopnosť podnikov vrátane malých a stredných podnikov a európsku štatistiku a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 99/2013, nariadenie (EÚ) č. 1287/2013, nariadenie (EÚ) č. 254/2014, nariadenie (EÚ) č. 258/2014, nariadenie (EÚ) č. 652/2014 a nariadenie (EÚ) 2017/826
(COM(2018)0441 - C8-0254/2018 - 2018/0231(COD))
Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
Spravodajca: Nicola Danti

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 283kWORD 103k
Právne oznámenie