5.12.2018
INTA_AD(2018)628707
NUOMONĖ
Tarptautinės prekybos komiteto
pateikta Teisės reikalų komitetui
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 469/2009 dėl medicinos produktų papildomos apsaugos liudijimo
(COM(2018)0317 - C8-0217/2018 - 2018/0161(COD))
Nuomonės referentė: Lola Sánchez Caldentey

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 216kWORD 165k
Teisinis pranešimas