Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

30.5.2017
INTA_AM(2017)604811
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
8 - 154
Σχέδιο έκθεσης
Salvatore Cicu
(PE602.983v03-00)
σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036 για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1037 για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο επιδοτήσεων εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Πρόταση κανονισμού
(COM(2016)0721 - C8-0456/2016 - 2016/0351(COD))

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους:
PDF 1407kWORD 145k
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου