29.4.2015
ITRE_AD(2015)544342
STANOVISKO
Výboru pre priemysel, výskum a energetiku
pre Výbor pre právne veci
k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o ochrane nesprístupneného know-how a obchodných informácií (obchodného tajomstva) pred ich neoprávneným získaním, využitím a sprístupnením
(COM(2013)0813 - C7-0431/2013 - 2013/0402(COD))
Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Michèle Rivasi

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 1003kWORD 1038k
Právne oznámenie