11.11.2015
ITRE_AD(2015)564914
NUOMONĖ
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto
pateikta Ekonomikos ir pinigų politikos komitetui
Pelno mokesčio politikos skaidrumo, koordinavimo ir konvergencijos didinimas Sąjungoje
(2015/2010(INI))
Nuomonės referentas: Massimiliano Salini

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 417kWORD 89k
Teisinis pranešimas