27.10.2016
ITRE_AD(2016)582196
NUOMONĖ
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto
pateikta Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetui
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2008/98/EB dėl atliekų
(COM(2015) 0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD))
Nuomonės referentas: Miroslav Poche

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 881kWORD 125k
Teisinis pranešimas