27.10.2016
ITRE_AD(2016)582196
ATZINUMS
Sniegusi Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejai
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2008/98 par atkritumiem
(COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD))
Atzinuma sagatavotājs: Miroslav Poche

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 897kWORD 239k
Juridisks paziņojums